ANBI GEMEENTE

 

Algemene gegevens

De Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal,  Oosterkadekerk, en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

RSIN nummer

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 813 612 809 van de Protestantse Kerk Nederland.

                RSIN Kerkbeheer: 002546772

                RSIN Diaconie: 824118492

 

Contactgegevens

Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal,  Oosterkadekerk

Oosterkade 5

9503 HN Stadskanaal

Tel. 0599-612554

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (scriba)

www.oosterkadekerk.nl

 

De Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal,  Oosterkadekerk, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal,  Oosterkadekerk.

 

Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende-leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen.  Verder  hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

Doelstelling en Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal maakt deel uit de classis Oost-Groningen en is tevens toegetreden tot een ring van rechtzinnige gemeenten.

De gemeente heeft een duidelijke (rechts) confessionele (belijdende) identiteit in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij wil zich onderwerpen aan het juk van Christus (Matths.11:28-30) en verlangt zich te houden aan de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De sacramenten te bedienen naar Zijn inzettingen en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. De gemeente wil zich houden aan het betrouwbare Woord van God en verwerpt alle dingen, die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd der Kerk. De gemeente verklaart zich gebonden te weten aan de Heilige Schrift als de enige regel van het geloof en aan de belijdenis (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) van de kerk. Bijbelgetrouw wil de gemeente zijn, van harte luisterend naar de Schriften, de belijdenis telkens toetsend aan Gods profetisch Woord, dat zeer vast is. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren alles wat met Gods Woord en de belijdenis in strijd is.

Wij willen een Hervormde gemeente zijn voor heel het dorp Stadskanaal, van harte staande in de traditie van de Reformatie zonder traditionalistisch te zijn, met oog voor de breedte van de P.K.N. maar wel opkomend voor het belijdende karakter van de Kerk. Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving zoeken wij naar de eenheid in Christus, zowel met andere gemeenten in de P.K.N. als met andere kerken in Stadskanaal, die willen staan voor Schrift en Belijdenis.

Beleidsplan

Beleidsplan Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Nieuw- Stadskanaal

Beleidsplan 2016 – 2020 is in bewerking

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland, via onderstaande link

http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/AZ-12-16-Beleidsplan-Dienstenorganisatie-2013-2016.pdf

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht

Baten en Lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde Gemeente (Kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (Diaconie). Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

       

 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

begroting

rekening

rekening

 

2017

2014

2015

baten

 

 

 

Collectes enz

 € 25.500,00

€  19.934,00

€  22.711,00

 Diverse baten

€ 33.600,00

€ 27.642,00

€ 29.892,00

Opbrengsten uit bezittingen

€ 9.000,00

€ 35.669,00

€ 10.005,00

Bijdragen gemeenteleden

€ 61130,00 -

€ 73.066,00 -

€ 68.830,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ -

€ 2.320,00 -

€ 46.500,00

Totaal baten

€ 129.230,00 -

€ 158.631,00

€ 177.938,00 -

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Diversen

€ 11.000,00

€ 18.509,00

€ 14.245,00

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

62.250,00 -

€ 87.103,00 -

€ 79.716,00 -

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

5.050,00 -

€ 3.879,00 -

€ 5.256,00 -

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 4.670,00 -

€ 4.607,00

€ 4.580,00

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 41.680,00 -

€ 44.656,00

€ 81.571,00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 3.205,00 -

€ 3.620,00

€ 3.126.00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.375,00 -

€ 1.257,00

€ 1.456,00

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ -

€ -

€ -

Totaal lasten

€ 129.230,00 -

€ 163.631,00 -

€ 189.950,00 -

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€ -

€ 5.010,00 (-) -

€ 12.297,00 (-) -

 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

begroting

rekening

rekening

 

2016

2014

2015

baten

 

 

 

Collectes enz

 € 20.100,00

€  19.934,00

€  22.711,00

 Diverse baten

€ 27.450,00

€ 27.642,00

€ 29.892,00

Opbrengsten uit bezittingen

€ 9.000,00

€ 35.669,00

€ 10.005,00

Bijdragen gemeenteleden

€ 69.920,00 -

€ 73.066,00 -

€ 68.830,00

Subsidies en overige bijdragen van derden

€ -

€ 2.320,00 -

€ 46.500,00

Totaal baten

€ 126.470,00 -

€ 158.631,00

€ 177.938,00 -

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Diversen

€ 10.250,00

€ 18.509,00

€ 14.245,00

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€ 65.600,00 -

€ 87.103,00 -

€ 79.716,00 -

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 4.850,00 -

€ 3.879,00 -

€ 5.256,00 -

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 4.890,00 -

€ 4.607,00

€ 4.580,00

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€ 35.900,00 -

€ 44.656,00

€ 81.571,00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€ 3.605,00 -

€ 3.620,00

€ 3.126.00

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.375,00 -

€ 1.257,00

€ 1.456,00

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€ -

€ -

€ -

Totaal lasten

€ 126.470,00 -

€ 163.631,00 -

€ 189.950,00 -

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€ -

€ 5.010,00 (-) -

€ 12.297,00 (-) -

 

       

 Staat B   
      
Staat van baten en lasten   
Boekjaar 2017 

Begroting Rekening
BATEN      
80 Baten onroerende zaken     
81 Rentebaten en dividenden     €             405  €             377
82 Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.     €             600  €             682
83 Bijdrage levend geld     €          7.300  €         6.036
84 Door te zenden collecten en bijdragen derden     €          2.960  €         3.317
      
Totaal A     €       11.265  €       10.412
LASTEN      
41 Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl.afschrijvingen     
      
42 Afschrijvingen     
44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten     €          3.620  €         6.636
      
45 Verplichtingen en bijdrage inzake andere organen     €             750  €             817
46 Salarissen en vergoedingen     
47 Kosten beheer en administratie     €             200  €               98
48 Rentelasten /  Bankkosten     €             200  €             214
50 Diaconaal werk plaatselijk     €          3.200  €         2.871
51 Diaconaal werk regionaal / provinciaal / landelijk     €             520  €             519
52 Diaconaal werk wereldwijd     €          2.440  €         2.798
      
 Totaal B     €       10.930  €       13.954
      
                                            Saldo A + B     €             335  €         3.542-
      
* 53/ *Saldo toevoegingen/ontrekkingen aan fondsen en voorzieningen     
54      
* 56 Ontvangen/bijdragen streekgemeente/combinatie van gemeenten     
      
* 57 Aandeel in lasten federatie     
* 58 Overige baten en lasten     
      
      
 Totaal C     €                    -  €                   -
      
 Voordelig     €             335  €         3.542-
                                              Saldo A - B\ + C     
 Nadelig      €         3.542-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting Kerkbeheer

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie

 

 

Boekjaar 2015

 

 

 

 

 

Begroting

Rekening

BATEN

 

 

 

80

Baten onroerende zaken

 

 

81

Rentebaten en dividenden

€ 80

€ 494

82

Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.

€ 600

€ 986

83

Bijdrage levend geld

€ 7.500

€ 6.758

84

Door te zenden collecten en bijdragen derden

€ .360

€ 1.318

 

Totaal A

€ 11.540

€ 9.556

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

41

Lasten overige onroerende zaken en inventarissen

 

 

excl. afschrijvingen

 

 

 

42

Afschrijvingen

 

 

44

Lasten kerkdiensten, catechese en

€ 3.820

€ 4.152

 

overige kerkelijke activiteiten

 

 

45

Verplichtingen en bijdrage inzake andere organen

€ 750

€ 862

46

Salarissen en vergoedingen

 

 

47

Kosten beheer en administratie

€ 200

€ 70

48

Rentelasten / Bankkosten

€ 100

€ 206

50

Diaconaal werk plaatselijk

€ 3.200

€ 879

51

Diaconaal werk regionaal / provinciaal / landelijk

€ 520

€ 512

52

Diaconaal werk wereldwijd

€ 2.840

€ 1.026

 

Totaal B

€ 11.430

€ 7.707

 

Saldo A + B

€ 110

€ 1.849

53

Saldo toevoegingen /ontrekkingen aan fondsen en

 

 

54

voorzieningen

 

 

56

Ontvangen/bijdragen streekgemeente/combinatie van gemeenten

 

 

57

Aandeel in lasten federatie

 

 

58

Overige baten en lasten

 

 

 

Totaal C

€ -

€ -

 

Voordelig

€ 110

€ 1.849

 

Saldo A - B\ + C

 

 

 

Nadelig

 

 

 

Toelichting Diaconie

Aan de kerkleden wordt ook gevraagd om bij te dragen in de ondersteuning van armen en hulpbehoevenden dichtbij en ver weg (het diaconale doel). De diaconie ontvangt wekelijks collecteopbrengsten en daarnaast worden van gemeenteleden regelmatig giften ontvangen.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning van armen dichtbij en ver weg als ook de ondersteuning van hulpbehoevenden zoals zieken, ouderen en gehandicapten.

 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en overige kosten.

 

Bovenkant formulier

Zoeken...

Onderkant formulier