Zingend Geloven

Zangdienst in de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk

Zondagavond 25 september 2022

met medewerking van

Christelijk Mannenkoor Stadskanaal

o.l.v. Harold Kooij

Thema:

“Aanbidding doortrekt het hele leven”

 


Voorganger Ds. J. den Admirant - Hoogeveen
Organist Ronald KnolZingen voor de dienst: Opwekking 125
1.
Heer, ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart

2.
Met Uw liefde, Heer
Kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer
En maak alles goed

3.
Zie mij voor U staan
Zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
Van U wil ik zijn

4.
Jezus op Uw woord
Vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
Mijn bede tot U

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 138 : 1 en 2
1.
U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

2.
Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt het U, o Here!
Als Gij hun 't woord van uw verbond
met eigen mond hebt willen leren.

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Joh. de Heer 57
1.
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

2.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

3.
Er komen stromen van zegen,
Zend ons de Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu valen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Mannenkoor (1)
⦁ Haven van rust
⦁ Agnus Dei

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Joh. de Heer 615 : 1 en 2
1.
Halleluja! Lof zij het Lam,
Dat onze zonden op zich nam,
Wiens bloed ons heeft geheiligd!
Die dood geweest is, en Hij leeft!
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
In eeuwigheid beveiligt!

2.
De Koning op des Vaders troon,
De Eerstgeboor'ne uit de doôn,
De Bloed- en Heilgetuige!
Der vorsten Vorst, der heren Heer,
Zij heerschappij en dank en eer!
Dat alle knie zich buige!

Gebed

Mannenkoor (2)
⦁ Peace like a river
⦁ Voetstappen in het zand

Schriftlezing : Genesis 26 : 19-25
19 De dienaren van Izak groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water.
20 De herders van Gerar kregen daarop onenigheid met de herders van Izak en zeiden: Dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Esek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden.
21 Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar onenigheid over; daarom gaf hij hem de naam Sitna (vijandigheid).
22 Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth (ruimten), want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land.
23 Hij vertrok vandaar naar Berseba.
24 De HEERE verscheen hem in die nacht en zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar.
25 Toen bouwde hij daar een altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Izak groeven daar een put.

Zingen: Psalm 25 : 6 en 7
6.
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

7.
Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond,
d' Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Overdenking : “aanbidding doortrekt het hele leven”

Zingen: ELB 377
1.
U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart,
die mij gezocht heeft, hoe ’k haar griefde,
die ’k zoeken mag, schoon gans onwaard.
’k Vergeet mij zelf, waar ’k in de golven
dier zee van liefde word bedolven.

2.
Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen
en hoe verlangt uw hart naar mij.
Gij komt mij met uw liefde tegen,
opdat ik gans uw eigen zij.
Gij, trouwe eer, hebt mij verkoren,
en ik, ik wil U toebehoren.

3.
U wil ik zoeken, U mij geven;
bij U slechts vind ik lafenis;
in U alleen heb ik het leven,
en niet in ’tgeen geschapen is;
bij U is rust, bij U verblijden;
aan U wil ook mijn hart zich wijden.

4.
Aan U in eeuwigheid mijn leven,
Verlosser, Gij, mijn enig goed,
die, mij tot heil, U zelf gegeven,
vergoten hebt uw hartebloed.
Mijn Heiland, diep was ik gevallen;
thans kiest mijn hart U boven allen.

5.
Uw hoge naam zij eer gegeven,
waarin de bron der liefd’ ontspringt,
de heilfontein van alle leven,
waar uit de schaar der zaal’gen drinkt,
waarvoor eens de verloste zielen
in eindelooz’ aanbidding knielen.

Mannenkoor (3)
⦁ I will praise Him
⦁ Schuil maar veilig

Dankgebed en voorbeden

Collecte (rondgang)

Zingen: Joh. de Heer 722 : 1, 2 en 3
1.
Kroon Hem met gouden kroon,
het lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaakt! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all’eeuwigheen
die ’t heil voor u verwierf.

2.
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht;

3.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Zegen

Mannenkoor (4)
⦁ Geloofd zij onze God