Zingend Geloven

Zangdienst
in de
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Stadskanaal
30 april 2023

Thema:

“Wat de Heilige Geest vandaag doet”


 


Voorganger : Ds. J. den Admirant – Hoogeveen
Organist : Ben te Velde

Zingen voor de dienst: JdH 881
1.
Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd?
Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid:
Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid.

refrein:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

2.
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer,
Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind'loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmoog'lijk meer!

refrein:

Welkom en mededelingen

Zingen: JdH 497
1.
Zijn liefde zocht mij teeder,
Hij riep mij dag en nacht;
Hij vond en trok mij weder
Uit ’s duivels zondemacht.
Hij legde m’ op Zijn schouders neer,
En bracht mij tot de kudde weer.

refrein:
Ja, Zijn liefde zocht mij,
En Zijn bloed, dat kocht mij;
Door genade ben ’k een kind van God,
Door genade ben ’k een kind van God.

2.
Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,
Zoodat nu al mijn zonden
Door Hem gewasschen zijn.
’k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart,
Want Jezus droeg voor mij de smart.

refrein

3.
Om voor mijn schuld te boeten,
Verdroeg Hij smaad en hoon,
Verwond aan hand en voeten,
Op ’t hoofd een doornenkroon.
En Hij, Die mij het leven gaf,
Droeg ook voor mij der zonde straf.

refrein

4.
Nu is Hij weer verrezen
En zit aan ’s Vaders zij;
Zijn Naam zij lofgeprezen,
Daar bidt Hij thans voor mij;
Van waar nog steeds de kracht van ’t bloed
Mij voor des Satans macht behoedt.

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen: Psalm 65 : 3, 4 en 5
3.
Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw handen,
de aard' is uw domein.

4.
Gij plant de bergen vast in d' aarde,
omgord met heldenmoed.
Gij, die de heidentrots bedaarde,
stilt ook de watervloed.
De volkeren van verre vrezen
de tekens van uw macht,
U prijzend komt het licht gerezen,
het juicht tot in de nacht.

5.
Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.
Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Geloofsbelijdenis

Zingen: JdH 543 : 1 en 3
1.
'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!

3.
'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.

Gebed

1e Schriftlezing: Jesaja 43 : 16-21.
16 Zo zegt de HEERE, Die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, 17 Die strijdwagens en paarden deed uitrukken,
leger en macht, zij liggen tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan, uitgedoofd zijn zij, uitgeblust als een vlaspit.18 Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.
19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

Zingen: JdH 57
1.
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, o Heer.

2.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, o Heer.

3.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, o Heer.

2e Schriftlezing: Johannes 16 : 5-15.
5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:
9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;
11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.
12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

Zingen: JdH 541
1.
Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!

2.
O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.

3.
Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

4.
O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

Overdenking: “Wat de Heilige Geest vandaag doet”

Zingen: Psalm 68 : 9. 10 en 11
9.
God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

10.
Sla, Heer, de horde van de Nijl,
bestraf hun macht, herstel ons heil.
Uw gunst is ons van node.
Als brute stieren gaan, o Heer,
ondieren tegen U te keer,
de volk'ren en hun goden.
Wie dorst naar zilver en naar goud
en wie het met de oorlog houdt
zult Gij ternederdwingen.
Gij die de hemelen doorkruist,
verstrooi de vijand met uw vuist,
dan zal de aarde zingen.

11.
Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.

Dankgebed en voorbeden

Collecten (rondgang)

Zingen: Gezang 304
1.
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

3.
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Zegen (Staand)

Zegenlied: Opwekking 58
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd

Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u
Vrede zij u, vrede zij u
Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u

 

 

 

 

 

Fijn dat u en jij er was vanavond!
De zangdienst commissie heet u bij een volgende zangdienst weer van harte welkom in deze kerk.