Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 1e kerstdag 25-12- 2020 en zondag 27-12-2020

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

 

De hemelse boodschap

”Zie, ik verkondig u grote blijdschap.” De stem van de engel. De engel is een bode van God. De vreugde die de engel verkondigt, komt van Godswege. Het is de boodschap die de Heere zendt, naar ons toe. In ons leven. Een engel. Het zou kunnen, dat de herders niet naar Bethlehem waren gegaan als zij een mens hadden gesproken. In ieder geval: omdat het een boodschap van God is, gaan zij. Die boodschap kwam onverwachts. Maar dwingt hen, lokt hen naar Bethlehem. Kijk dan, wat er voor jullie is gebeurd. Jullie redder is geboren! Hij die alles zal herstellen!

Het is de stem van de engel, de boodschap van God, die ons eruit haalt. Nu zie je om je heen alleen maar je zorgen en verdriet. Of, als je daar niet in herkent, een Zie, ik verkondig u, zegt de engel.
De engel roept ons op om niet om ons heen te kijken of naar onszelf, maar naar Christus. Hij is het heil der wereld. Kijk dan naar wat God doet!
En de engel roept ons niet op om te kijken naar een toneelstuk dat God opvoert, maar naar hoe God naar ons omziet. Hoe in dat Kindje in de kribbe Zijn barmhartigheid, Zijn ontferming naar ons toekomt. Hoe in dat Kindje, zo machteloos en klein, het plan van de almachtige God ligt.
Als een van de herders was blijven zitten omdat hij te moedeloos was, zou hij nog steeds gevangen zijn in zijn moedeloosheid.
Of als hij het wel best vond, dan ook was hij het misgelopen: wat God voor hem heeft gedaan.

Daarom, de boodschap van de engel: Zie.
Die boodschap is gericht aan degenen die in zichzelf de vreugde niet hebben. Iemand die vastloopt in zijn studie of opleiding en wellicht daardoor ook aan zichzelf is gaan twijfelen. Of iemand die liever niet van huis weggaat, omdat hij of zij ertegen opziet om alleen thuis te komen. Of iemand die zijn hart vasthoudt als het om de toekomst gaat. Waar moet dat heen met deze maatschappij?
Zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel valt.

Het engelenkoor komt uit de hemel om ons mee te nemen in die lofzang, omdat ze wel weten dat de lofzang vanuit onszelf niet zo gemakkelijk is. We letten voortdurend op wat er om ons heen gebeurt en vergeten te zien wat Christus heeft gedaan. Of omdat de lofzang te hoog voor ons is.

De engel brengt goed nieuws. Hij zegt niet: zing de hoogste noot. En ook niet: grijp boven je macht! Ook niet: wees nou vrolijk.
Nee, hij zegt: ik breng het u, namens God. En als de vreugde voor u te hoog is, teveel gevraagd. Grote blijdschap, omdat Christus is geboren. Voor u en voor mij. Zijn boodschap: God komt naar ons toe. Omdat Hij weet, dat wij vanuit onszelf niet kunnen komen.

En daarom komt de engel: om ons te roepen. Ga naar Bethlehem! Ga met eigen ogen kijken wat er voor u is gedaan. Hoe God naar u heeft omgezien.


GELEEND VAN DS. MJ. SCHUURMAN OLDEBROEK

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

 

HERVORMDE GEMEENTE OOSTERKADEKERK 25-12-2020 1E KERSTDAG 9:30 DS. M.F. VAN BINNENDIJK

MUZIKALE MEDEWERKING: BEN TE VELDE / MARK WUBS / ERIK GROENBROEK

 

Voorzang: Gezang 132 Es ist ein Ros entsprungen

Votum en groet

Zingen Psalm 118 : 7 (Oude Berijming)

Tien Woorden

Zingen Gezang 135 : 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing 1. Mattheüs 1 : 1 – 25

2. Lukas 2 : 1 – 7

Zingen Gezang 138 : 1 en 4

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 1 : 16

waarbij muziek na 1: Gezang 150 : 1-5

na 2: Gezang 141 : 1 en 2

na 3: Gezang 143 : 1, 2 en 3

Zingen Gezang 122 : 1, 2, 3, 4, 5

Gebed

Zingen Psalm 150 : 1 en 2

Zegen

 

HERVORMDE GEMEENTE OOSTERKADEKERK ZONDAG 27-12-2020 DHR. H. LOWIJS

Organist Ben te Velde

Jezus die de wereld redt.

 • Afkondigingen
 • Lied: Gezang 476: 1 en 2.
 • Stil gebed.
 • Votum en groet.
 • Aanvangstekst: (Paulus schrijft in) Romeinen 8:24-25 We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen.
 • Lied: Psalm 27: 1 en 7.
 • Wetslezing Filippenzen 1: 27 – 2: 4. HSV.
 • Lied: Gezang 430: 1, 2 en 6.
 • Gebed.
 • Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 - 11. HSV.
 • Lied: Gezang 147: 1,2 3 en 5.
 • Verkondiging: Jezus betaalde voor onze redding
 • Orgelimprovisatie: E.L.B. 118 – ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’. ??
 • Vervolgens:
 • Lied: Gezang 258: 1,2 en 3.
 • Dankgebed en voorbede.
 • Collecten (aanbeveling)
 • Slotlied: Gezang 312 – geheel,
 • Zegen.


Psalm 118 vers 7 O.B. 1e kerstdag

De HEER is mij tot hulp en sterkte;

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;

Hij was het, die mijn heil bewerkte,

Dies loof ik Hem mijn leven lang.

Men hoort der vromen tent weergalmen

Van hulp en heil ons aangebracht;

Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:

"Gods rechterhand doet grote kracht."

 

Van de kindernevendienst:

Graag willen we de kinderen van 0 t/m 12 jaar een kerstattentie geven namens de gemeente.

Helaas komen we dit jaar niet langs met de kerstlijst.

Om toch een presentje te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage te storten op het rek.nr van de diaconie, o.v.v kindernevendienst.

Alvast hartelijk bedankt.

 

Dan een stukje over het kerstproject

Dit jaar zal ook dit anders gaan dan u van ons gewend bent

Daarom willen we elke week een kort stukje op de nieuwsbrief zetten

Het thema dit jaar is:

Ik zie toekomst in jou

 

In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de verlosser.

Hij komt naar ons toe!

Hij is onze toekomst

God stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan de mensen

Ze zijn er om Gods boodschap uit te stralen

Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld

God houdt ons een spiegel voor

 

25 december:

Jezus is groter dan de engelen

Engelen loven om de geboorte van Jezus

Lucas 2:1-14

Spiegel van vreugde

De herders krijgen bijzonder nieuws in het veld van Efrata.

Ook hier stuurt God zijn boodschappers, de engelen die het blijde nieuws vertellen.

 

Namens de leiding van de kindernevendienst

OPGAVE kerkbezoek: Let op: Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!

Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!

Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579

U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.

LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

 

Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:

In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:

NL92 RABO 0 1022 73 065

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:

NL15 RABO 0 3607 48 120

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Collectes december:

6 Diaconie: Bloemen in de Kerk

13 Onderhoud Gebouwen

20 Plaatselijk Evangelisatiewerk

24 Diaconie: Kinderen van Tsjernobyl

25 Diaconie: Jeugdwerk (Kerstnachtdienst)

26 Diaconie: Kerkradio

27 Diaconie: Project (2e Kerstdag, project groep OKK)

31 Eindejaarscollecte / quotum

 

Avonddiensten Januari 2020 :

De kerkenraad heeft besloten om de avonddiensten in januari 2021 te laten vervallen.
Kerkenraad: Wegens de door de regering op 14 december 2020 bekend gemaakte maatregelen zal de kerkenraad niet meer in vergadering bijeenkomen tot voorlopig 19 januari 2021. Dit gebeurd op advies vanuit de landelijke kerk. Maar dat betekend niet dat het werk van de kerkenraad stopt. De kerkenraad zal als dit nodig is via de digitale weg overleggen. Dus u kunt gewoon contact opnemen met de kerkenraad.

 

Met een vriendelijke groet

namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk

F(reerk) E. Mol

Scriba

 

Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring.

Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen.

* 11 januari 2021

* 8 februari

* 8 maart

 

Activiteiten commissie:

Allereerst willen we vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de medewerking van de potgrond actie afgelopen februari

We hopen dat er in 2021 weer activiteiten gepland kunnen worden, en mogen we dan weer op jullie hulp rekenen? Zo samen bezig te zijn geeft veel saamhorigheid, en gezelligheid.

Ook wanneer u niet gevraagd wordt mag u zich spontaan opgeven.

Zoals u /jij gemerkt hebt, is het vanwege de corona maatregelen al een hele tijd stil met de activiteiten.

De potgrond actie in februari was de laatste keer dat er iets georganiseerd kon worden.

Helaas konden de kledingbeurzen de rommelmarkt en het kniepertjes bakken ook niet doorgaan.

Spekdikken bakken op oudjaars dag gaat dit jaar helaas ook niet door.

De potgrond actie willen we echter sowieso wel door laten gaan, over de invulling hiervan zult u later geïnformeerd worden.

We zijn het afgelopen jaar veel inkomsten misgelopen, en vragen of u ons financieel wilt blijven steunen.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL 92RABO 0122 73 065 ovv activiteitencommissie.


De activiteiten commissie