Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Oudejaarsavond 31-12-2020 & zondag 3-1-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Achterlicht
Mijn achterlicht doet het niet meer. Al maanden rijd ik zonder achterlicht. Terwijl ik het als automobilist vervelend vind om een fietser tegen te komen zonder licht. Ik weet ook dat het gevaarlijk is om zonder licht te rijden en dat ik als predikant een voorbeeldfunctie heb. Onlangs heb ik mijn achterlicht proberen te vervangen, maar ik miste in mijn gereedschapskist de sleutel die ik nodig had om de schroeven los te draaien. In plaats van dat ik de desbetreffende sleutel bij mijn buurman haalde, liet ik het voor wat het was: ik haalde geen nieuwe sleutel en ik verving mijn achterlicht niet.
Nadat ik al een paar maanden zonder licht reed, ging ik er op letten of ik aangesproken werd. Of er iemand was die tegen mij zei dat mijn achterlicht het niet deed. Want dan zou ik écht mijn achterlicht vervangen. Omdat niemand mij aansprak liet ik het voor wat het was.
 
Ik ging er over nadenken. Als het aanspreken op een achterlicht al niet gebeurt, waar word ik dan wel op aangesproken? Zou ik aangesproken worden als ik niet meer naar de kerk zou gaan? Zou ik meer de Bijbel gaan lezen als er iemand was die tegen mij zei, dat ik wel erg weinig uit Gods Woord las? Zou ik meer vol van de vreugde zijn of liefdevoller over anderen spreken als iemand mij de spiegel voorhield? Als ik maar aangesproken werd, dan zou ik veranderen.
 
Paulus gebruikt een woord voor aanspreken. Dat woord heeft in oudere vertalingen een negatieve klank gekregen: ‘vermanen’. Dat woord roept het beeld op van iemand die iets tegen je zegt met een opgeheven vingertje. Iemand die van zichzelf vindt dat hij het beter doet.
Voor Paulus heeft dat woord niet de betekenis. Para-kaleoo heeft de betekenis van ‘erbij roepen’. Zoals de stem van Christus ons aanspreekt, zo spreekt iemand vol van Christus ons aan – als stem van Christus zelf. De ene keer aansporend en bemoedigend, dan weer corrigerend of confronterend als wij dat nodig hebben. Op het juiste moment troostend. Met als doel de ander bij de gemeenschap met Christus te bewaren. Als een herder voor de ander. In de gemeente van Christus zijn we verantwoordelijk voor elkaar. Wij zijn de hoeder van onze broeders en zusters. Vanuit die verantwoordelijkheid spreken wij elkaar aan: troostend als het nodig is, confronterend als het moet. Om de ander bij Christus te brengen of te houden. Het is niet alleen een taak voor ouderlingen op huisbezoek, maar een taak voor iedere gelovige.
 
Van rijden zonder achterlicht weten we dat het gevaarlijk is. Leven zonder God is eveneens gevaarlijk. Toch kunnen we doorleven met deze wetenschap zonder dat we er iets aan veranderen. Door elkaar aan te spreken zou er wellicht wel iets kunnen veranderen.
 
en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen
(1 Thessalonicenzen 3:2)
 
Overgenomen van 
ds. M.J. Schuurman
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 31-12-2020 Oudejaarsavond  19:00 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist:  Ben te Velde 
 
 Voorzang             Gezang 169 : 1 en 6               (LvK)
Votum en groet 
Zingen                    Psalm 90 : 1                        (LvK)
Geloofsbelijdenis van Nicéa
Zingen                   Gezang 296 : 1 en 4           Bundel 1938 ('t Jaar heeft haast)
Gebed
Schriftlezing           Psalm 121 
Zingen                   Gezang 397 : 1 t/m 6         LvK     
Verkondiging n.a.v. Psalm 121 : 8
Zingen                   Psalm 121 : 1, 2, 3 en 4     LvK
Gebed
Zingen                   Psalm 90 : 9                       Oude Berijming
Zegen
 
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 03-01-2021 om 9:30 de heer H. Lowijs
Organist Ben te Velde
 
Voor eens en altijd Dezelfde
Schriftlezing: Hebr. 13 : 1-16 HSV.
 
Welkom/Afkondigingen
Zingen: Psalm 138: 1 en 3. 
Votum/ Groet
Zingen: Gezang 442 : 1,2,3 en 4. 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Gezang 399 : 3 en 6. 
Gebed
Lezen: Hebr. 13: 1-16 H.S.V.  
Zingen: Psalm 102: 12 en 13.
Verkondiging: Tekst: ‘Hebreeën 13: 8’.
Thema: Jezus Dezelfde! Voor eens en altijd
Orgelimprovisatie over: Jezus leeft in eeuwigheid. (E.L.B. 411)
Lied: Gezang 300: 1,4 en 6.
Dankgebed en voorbede,
Collecte
Zingen: Gezang 44: 1,2 en 3. 
Zegen  
 
Van de kerkenraad:
Hoewel we ons de afgelopen periode goed aan de regels omtrent corona hebben gehouden, heeft de Kerkenraad besloten voorlopig terug te gaan naar de situatie zoals deze was in het afgelopen voorjaar.
Tot nader bericht kunt u dus niet aanwezig zijn tijdens de diensten, we hopen zo spoedig mogelijk u wel weer te mogen ontvangen.
De diensten waarbij alleen de Kerkenraad aanwezig zal zijn kunt u blijven volgen via kerkdienstgemist.nl
Namens de kerkenraad
De Scriba F. Mol 
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes december:
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Onderhoud Gebouwen
20              Plaatselijk Evangelisatiewerk
24 Diaconie: Kinderen van Tsjernobyl
25 Diaconie: Jeugdwerk  (Kerstnachtdienst)
26 Diaconie: Kerkradio
27 Diaconie: Project (2e Kerstdag, project groep OKK)
31 Eindejaarscollecte  / quotum
 
Activiteiten commissie:
Allereerst willen we vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de medewerking van de potgrond actie afgelopen februari
We hopen dat er in 2021 weer activiteiten gepland kunnen worden, en mogen we dan weer op jullie hulp rekenen? Zo samen bezig te zijn geeft veel saamhorigheid, en gezelligheid.
Ook wanneer u niet gevraagd wordt mag u zich spontaan opgeven.
Zoals u /jij gemerkt hebt, is het vanwege de corona maatregelen al een hele tijd stil met de activiteiten. 
De potgrond actie in februari was de laatste keer dat er iets georganiseerd kon worden.
Helaas konden de kledingbeurzen de rommelmarkt en het kniepertjes bakken ook niet doorgaan.
Spekdikken bakken op oudjaars dag gaat dit jaar helaas ook niet door.
De potgrond actie willen we echter sowieso wel door laten gaan, over de invulling hiervan zult u later geïnformeerd worden.
We zijn het afgelopen jaar veel inkomsten misgelopen, en vragen of u ons financieel  wilt blijven steunen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL 92RABO 0122 73 065 ovv activiteitencommissie.
 
De activiteiten commissie
 
 
Gezang 296 bundel 1938
1  't Jaar heeft haast zijn loop volbracht,
't afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht -
met ellend' of zegen?
Niet geklaagd,
niet gevraagd
naar de and're morgen:
't antwoord blijft verborgen.
 
4  Werpt uw zorgen nu op God,
moedig voort getogen!
Treft u soms een droevig lot,
't heil daagt uit den hogen.
Hoopt en wacht!
Ied're nacht
zult gij zien verdwijnen:
't licht zal heerlijk schijnen.
 
Psalm 90 vers 9 O.B.
Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.