Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Hemelvaartsdag 13-05-2021 9:30
Ds. M.F. van Binnendijk

Organist: Ben te Velde

Voorzang                     Gezang 235 : 1 en 2
Afkondigingen
Votum en groet
Zingen                         Psalm 47 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis           Zondag 18 v/a 46 – 49 (Heidelbergse Catechismus)
Zingen                         Psalm 47 : 3
Gebed
Schriftlezing                 Deuteronomium 33 : 26 – 29
                                  Handelingen 1 : 4 – 12
Zingen                        Psalm 135 : 1 en 12               Oude berijming
Prediking                    Gedragen in Gods handen n.a.v. Deut. 33 : 27a
Zingen                        Gezang 226 : 1, 4, 5 en 6
Dankgebed
Zingen                         Psalm 21 : 1 en 7
Zegen

Psalm 135: 1 en 12 O.B.
Prijst den naam van uwen God,
's HEEREN knechten, hier vergaârd;
Prijst Zijn naam en wijs gebod,
Daar g' in 't voorhof staat geschaard,
En uw ambt bekleedt met eer
In het huis van onzen HEER.

Sion, loof met dankb're stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft,
En het schoon Jeruzalem,
Door Zijn woning luister geeft;
Loof Hem, voor uw heilrijk lot;
Loof al juichend uwen God!