Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 20-06-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Avondmaal

We willen gedenken
met brood en met wijn
de maaltijd bereiden
en U zult er zijn
we mogen het vieren
met U, met elkaar
verbondenheid, liefde
ontmoeten U daar.

Wij willen gedenken
het breken, het brood
Uw lichaam gebroken
het offer zo groot
zo schonk U het leven
U maakte ons vrij
dat mogen wij vieren
met U heel dichtbij.

Wij willen gedenken
Uw liefde en moed
U gaf aan het kruishout
Uw kostbare bloed
hoe U hebt gedragen
voor harten zo kil
Uw leven gegeven
juist dat maakt ons stil.

Wij willen gedenken
hoe U voor ons streed
de wereld verloste
een liefdesdaad deed
de nacht hebt verbroken
een ieder bevrijd
de dood hebt verslagen
voor nu en altijd!

Alie Holman


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 20-06-2021 9:30 uur.
Ds. M.F. van Binnendijk H.A.
Organist: Ben te Velde
Voorzang                    Gezang 78 : 1 en 2
Votum en groet 
Zingen                        1. Psalm 105 : 22                             oude berijming
Tien Woorden
Zingen                        2. Psalm 105 : 24                             oude berijming

Herdenking overlijden Aldert Kuiper

Zingen                        2a. Psalm 68 : 10                                 oude berijming
Gebed
Schriftlezing                 a. Psalm 13
                                  b. Johannes 6 : 47 – 59
Zingen                        3. Psalm 13 : 3B
Verkondiging             n.a.v. Psalm 13 : 6
Zingen                        4. Psalm 107 : 20
 
Viering Heilig Avondmaal
Lezen 2e deel Formulier van het Heilig Avondmaal
Zingen toebereiding    4a. Psalm 77 : 4
Viering / Lezen           I Korinthe 13 : 8 – 13
Zingen na de viering   4b. Psalm 136 : 12 en 13 
Zingen                       5. Psalm 75 : 1 en 7B
Zegen 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 20-06-2021 19:00 uur
Ds. M.F. van Binnendijk V.D.H.A.
Organist: Ben te Velde 
Voorzang                  Gezang 257 : 1
Votum en groet
Zingen                      Psalm 98 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen                      Psalm 98 : 3

Viering Heilig Avondmaal
Lezing formulier 2e deel
Gereedmaken Tafel en zingen: Gezang 358 : 4 en 5
Viering met lezen Psalm 134
met zingen               Gezang 358 : 6
Dankzegging
Dankgebed en met gebed om Woordbediening

Schriftlezing Numeri 6 : 22 – 27
Zingen                     Psalm 36 : 2
Verkondiging n.a.v. Numeri 6
Zingen                     Psalm 122 : 1
Dankgebed en Voorbede
Zingen                     Psalm 134 : 1, 2 en 3
Zegen


Herdenken dhr. Aldert Kuiper

Psalm 68 vers 10 O.B.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Psalm 105 vers 22 en 24 O.B.

Zij werden daag'lijks begenadigd:
Met manna, hemels brood, verzadigd.
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrots voort.
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht,
Aan Abraham, had toegezegd.

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem' dan d' Oppermajesteit
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

Kinderoppas:
Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn.

Gemeenteleden,
Als gevolg van de versoepelingen van de maatregelen ten aanzien van de corona mogen wij weer meer mensen ontvangen in de dienst. Het aantal per dienst mag naar 60 mensen. Voor de diensten blijft gelden.
OPGAVE kerkbezoek: Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol Scriba

Zingen in de kerk: “Van U wil ik zingen”
De kerkenraad heeft besloten om per juni a.s. ook weer avonddiensten te gaan houden. Vanaf april wordt er door vier gemeenteleden samenzang gehouden in de morgendiensten. We zien dit ook graag in de avonddiensten gebeuren. We kunnen dus nog wel wat extra zangers gebruiken (“Kom ga met ons en doe als wij…)! Nogmaals een oproep aan jong en oud in onze gemeente om je op te geven als je van zingen houdt en hier graag aan mee wilt werken. Het zijn weer mooie stappen richten het houden van “normale erediensten”. Opgave kan bij Dineke Westers. Ook voor meer info of vragen, neem contact op met Dineke. Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0599-416858.
“Kom laat ons zingen!”

Collectes tijdens de kerkdiensten:
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie


juni
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Plaatselijk Evangelisatiewerk
20 Diaconie: Stille Hulp H.A.
27 Onderhoud Gebouwen


Kopij:
De kopij voor het volgende kerkblad kan tot uiterlijk 28 juni worden ingeleverd per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit nummer verschijnt rond 14 juli. Het eerstvolgende nummer komt pas half september uit.