Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 08-08-2021 

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur 

 

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 08-08-2021 9:30  Ds. M.F. van Binnendijk 

ouderling van dienst: Arie Clazing 

Organist: Mark Wubs 

Voorzang Gezang 7 : 1 en 3 

Votum en groet  

Zingen Psalm 119 : 1 en 66  

De Tien Woorden  

Zingen Psalm 138 : 2  

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing 2 Timotheüs 3 : 10 - 17 

  Artikel 3, 5 en 7 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

Zingen Psalm 40 : 3 en 4 

Verkondiging "Al de Schrift is van God ingegeven…” (2 Timotheüs 3 : 16a) De NGB in gewone taal  

Zingen Psalm 56 : 5  --> oude berijming  

Gebed 

Zingen Psalm 33 : 2 en 8  

Zegen 

 

Artikel 3 – Het Woord van God 

Wij belijden over de Bijbel wat de apostel Petrus schrijft: het Woord van God is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben (het) gesproken. Met het oog op onze zaligheid heeft God ervoor gezorgd, dat de profeten en apostelen Zijn geopenbaarde Woord hebben opgeschreven. En God heeft Zelf met Zijn vinger op twee stenen platen de wet geschreven. Wij geloven daarom dat de Bijbel het (heilige) Woord van God is.  

Artikel 5 Het gezag van de Bijbel 

Alleen de canonieke Bijbelboeken ontvangen wij als het Woord van God.  
Deze boeken zijn de gids, het fundament en de verankering voor ons geloof.  
Zonder enige twijfel geloven we alles wat in deze Bijbelboeken staat. Niet alleen omdat dit de opvatting is van de kerk, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van God zijn. Deze boeken bewijzen dit zelf ook, omdat iedereen kan zien dat de dingen die erin voorzegt zijn, uitkomen.  

Artikel 7 – De Bijbel is volledig en volmaakt en daarom het enige referentiekader voor het geloof 

Wij geloven dat de Bijbel de wil van God helemaal bevat. Alles, wat nodig is om te geloven en zalig te worden, staat erin. Uitvoerig staat in de Bijbel beschreven hoe we God moeten dienen. Daarom mag niemand, zelfs geen apostel, iets verkondingen dat in strijd is met wat de Bijbel ons leert. Zelfs geen engel uit de hemel, zegt Paulus in Gal. 1:8. Uit het verbod (Openb. 22:19) om aan de Bijbel iets toe te voegen of af te doen, blijkt al dat de Bijbel helemaal volmaakt en in alle opzichten compleet is.  

We mogen ook geen enkel boek, hoe heilig of goed die schrijver ook geweest is, gelijkstellen aan de Bijbel. De tradities mogen ook niet op gelijke hoogte staan met de waarheid van God, want de waarheid van de Bijbel gaat boven alles. Dit geldt ook voor de mening van de meerderheid van het volk, dingen die sinds mensenheugenis gelden, zaken die op een kerkelijke vergadering zijn besloten, pauselijke bevelen, het kerkrecht of andere besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaar (Ps. 116:11) en zijn lichter dan een zucht. Daarom verwerpen wij hartgrondig alles wat niet met de Bijbel overeenkomt. Dit hebben de apostelen ons geleerd: 'Beproef de geesten of zij uit God zijn' (1 Joh. 4:1) en 'Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis'. (2 Joh. 1:10).  

Psalm 56 : 5 O.B. 

Ik roemin God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik hebhet zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouwop God, door genevreesgestoord; 
Wat sterv'lingzoumij schenden? 
Ik hebbeloofd, wanneerG' inmijnellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheilafzoudt wenden, 
Tot U,o God, mijn lofzangopte zenden, 
Door ijveraangespoord. 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 08-08-2021 19:00  Ds. A. Lagendijk 

ouderling van dienst: Arie Clazing  

organist: Ben te Velde 

Gezang 328 

Psalm 84:1,4,6 

Psalm 68:7 

Gezang 442:1,4 

Gezang 441:2,3,12 

Gezang 259:1 

Schriftlezing: Openbaring 1:1-20 

Kinderoppas: 

Elke zondag zal er in de morgendienst kinderoppas zijn. 

Kerkdiensten en zingen: 

Na een tijd ervaring opgedaan te hebben met een verplichtte reservering voor de wekelijkse kerkdiensten heeft de kerkenraad volgende ervaring opgedaan. Ten eerste het aantal  van 78 gemeenteleden is nog nauwelijks gehaald. Ten tweede is er toch een drempel om zich op te geven  voor de diensten. Daarom wil de kerkenraad de komend periode de volgende stap zetten naar een normale wijze van kerk bezoek. Daarom gaan we nu over naar een vrijwillige reservering en verhoging van het aantal bezoekers naar 100. 

Het reserveren kan gebeuren op ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefoonnummer 0599 332752. Dit is het telefoonnummer van de familie Clazing. 

Bij reservering kan u direct bericht krijgen of er ruimte is. Normaal gesproken wel, maar bij grote toeloop kunnen de plaatsen verzegd zijn. Maar als u niet wilt reserveren kunt u naar de kerk komen. De coördinator kan u dan zeggen of er ruimte is. Deze coördinator zal ook zeggen of u plaats kan nemen in de kerkzaal of dat u de dienst kunt volgen in de grote zaal van de Rank.  

Maar er blijft wel één voorwaarde bestaan en dat is dat u geregistreerd moet worden. Wij noteren naam en telefoonnummer. Dit is nodig van uit de RIVM-maatregelen, bij een eventuele besmetting voor het bron- en contactonderzoek 

Wij hopen als kerkenraad op deze wijze de drempel voor het kerkbezoek voor u te verlagen. 

Tot ziens in de dienst. 

Met een vriendelijke groet, 

namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk 

F(reerk) E. Mol Scriba 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

T: 0599-582469 

 

Collectes tijdens de kerkdiensten: 

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op: 

NL92 RABO 0 1022 73 065  

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:  

NL15 RABO 0 3607 48 120 

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden 

Kerkrentmeesters en Diaconie 

aug
1 Plaatselijk Evangelisatiewerk 

8 Diaconie: Jeugdwerk 

15 Diaconie: GZB Zomercollecte 

22 Onderhoud Gebouwen 

29 Diaconie: (Algemene middelen ) 

 

Mededeling van de Kerkrentmeesters: 

Verheugd kunnen wij de gemeente meedelen dat per 1 augustus a.s. onze nieuwe pachter zal beginnen in De Rank. Het gaat om mevrouw Pascal Schonewille-De Kort. Zij is woonachtig in Nieuw-Weerdinge.  

Voor alle kerkelijke activiteiten geldt dat als men gebruik wil maken van De Rank, dit door te geven aan het college van Kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0599-353735). Dus niet via de pachter! De kerkrentmeesters zullen dit verder met de pachter af stemmen. Het is verstandig om de datums vroegtijdig (kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks) door te geven. 

Het college van kerkrentmeesters. 

Attentie: 

Er is weer overheerlijke zelf gemaakte jam te koop. 

€2,25 per potje. 

Els Boels 0599.614400