Zingend Geloven

Zangdienst
in de
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Stadskanaal
Zondagavond 31 Oktober 2021

 

Thema:

“Leven in overvloed,
wat houdt dat in?”

 

Voorganger : Ds. A. Lagendijk - Onstwedde
Organist : Ben te Velde

 

Zingen voor de dienst: JdH 256 : 1, 2 en 4
1.
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
tel ze, tel ze alle en vergeet er geen.
tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

2.
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer,
schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên.

Refrein:

4.
Dus in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Dank Hem voor zijn zegen, eng’len staan u bij,
schenken kracht en troost u, blijven aan uw zij.

Welkom en mededelingen

Zingen: Evang. Liedbundel 382
1.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.


Refrein:

Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

2.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

3.
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen: JdH 446 : 1, 2 en 3
1.
Prijst de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
'k Zal zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied! (2x)

2.
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer zijn God. (2x)

3.
't Is de Heer, wiens alvermogen,
't groot heelal heeft voortgebracht.
Die, genadig, uit de hoge,
ziet, wie op zijn bijstand wacht,
en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Evang. Liedbundel 140
1.
Kroon Hem met gouden kroon,
het lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaakt! Mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf,
en prijs Hem in all’eeuwigheen
die ’t heil voor u verwierf.

2.
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon;
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond’re pracht;

3.
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Johannes 10 : 1-18 / 27-30

De Goede Herder

1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. 30 Ik en de Vader zijn Één.

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5
1.
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

2.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

5.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Verkondiging: “Leven in overvloed, wat houdt dat in?”

Zingen: Opwekking 263
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan u gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.

Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan

Dankgebed

Collecten (rondgang)

Zingen: JdH 287 : 1. 4 en 5
1.
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

4.
Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

5.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Zegen

Zegenlied: Gezang 456 : 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 

 

Fijn dat u en jij er was vanavond!
De zangdienst commissie heet u bij een volgende zangdienst weer van harte welkom in deze kerk.

 

 

www.oosterkadekerk.nl