Zingend Geloven

Zangdienst
in de
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Stadskanaal
1e Adventszondag 28 november 2021

Thema:

“Jezus Christus, Licht van de Wereld”

 


Voorganger : Ds. J.F. Tanghé - Sellingen
Organist : Jolanda te Velde

 

 

Zingen voor de dienst: Gezang 117 : 1 en 3
1.
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

2.
Uw Sion strooit U palmen
en meien voor uw voet,
en ik breng U in psalmen
mijn jubelende groet.
Mijn hart zal openspringen
gelijk ontluikend groen,
ik wil uw naam lofzingen
zoveel mijn lied kan doen.

3.
Ver van de troon der tronen
en 's hemels zonneschijn
wilt Ge onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn.
Met God wilt Ge ons verzoenen,
tot God heft Ge ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in 't oog.

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 334
1.
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

2.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

3.
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen: Lied 136 Weerklank (mel: “O little town of Bethlehem”)
1.
Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.
Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven. Midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.

2.
Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.
Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn,
zijn ja is ja zijn nee is nee,
zijn antwoord zal waarheid zijn.

3.
Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,
hij geeft mij meer dan God mij vraagt;
mijn vruchten zijn uit Hem!
Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en omega.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 277
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Johannes 8 : 12-20

Jezus als het Licht der wereld

12Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
14 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.15 U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.16 En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.
17 En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. 18 Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen. 20 Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was.


Zingen: Gezang 423
1.
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

2.
Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!

3.
Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!

4.
Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

Verkondiging: “Jezus Christus, Licht van de wereld”

Zingen: Opwekking 595
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Refrein:

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Dankgebed

Collecten (rondgang)

Zingen: Gezang 483
1.
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2.
Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinst'rend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3.
God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4.
Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Zegen

Zegenlied: Gezang 425 Nieuwe Liedboek
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal