Algemene gegevens

De Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal, Oosterkadekerk, en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.


RSIN-nummer

RSIN Protestantse Kerk Nederland: 813 612 809
RSIN Kerkbeheer: 002546772
RSIN Diaconie: 824118492


Contactgegevens

Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal - Oosterkadekerk
Oosterkade 5
9503 HN Stadskanaal

Tel. 0599 61 25 54
E-mail scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 76379507


De Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal, Oosterkadekerk, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Nieuw-Stadskanaal, Oosterkadekerk.


Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende-leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen.  Verder  hebben zowel de kerkenraad als de beide colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


Doelstelling en Visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal maakt deel uit de classis Oost-Groningen en is tevens toegetreden tot een ring van rechtzinnige gemeenten.

De gemeente heeft een duidelijke (rechts) confessionele (belijdende) identiteit in het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij wil zich onderwerpen aan het juk van Christus (Matths.11:28-30) en verlangt zich te houden aan de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. De sacramenten te bedienen naar Zijn inzettingen en de kerkelijke tucht te oefenen om elkaar te bewaren bij Zijn ontferming. De gemeente wil zich houden aan het betrouwbare Woord van God en verwerpt alle dingen, die daar tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd der Kerk. De gemeente verklaart zich gebonden te weten aan de Heilige Schrift als de enige regel van het geloof en aan de belijdenis (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) van de kerk. Bijbelgetrouw wil de gemeente zijn, van harte luisterend naar de Schriften, de belijdenis telkens toetsend aan Gods profetisch Woord, dat zeer vast is. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren alles wat met Gods Woord en de belijdenis in strijd is.

Wij willen een Hervormde gemeente zijn voor heel het dorp Stadskanaal, van harte staande in de traditie van de Reformatie zonder traditionalistisch te zijn, met oog voor de breedte van de P.K.N. maar wel opkomend voor het belijdende karakter van de Kerk. Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving zoeken wij naar de eenheid in Christus, zowel met andere gemeenten in de P.K.N. als met andere kerken in Stadskanaal, die willen staan voor Schrift en Belijdenis.


Beleidsplan

Beleidsplan 2017 - 2021 van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk Nieuw- Stadskanaal is te vinden op de website onder "Beleid".

Beleidsplan Protestantse Kerk Nederland via: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx.
 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht
 

Baten en Lasten met toelichting

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde Gemeente (Kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (Diaconie). Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Resultatenoverzicht Resultatenoverzicht - College van Diakenen - Jaarrekening 2022
Resultatenoverzicht Resultatenoverzicht - College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022

 

Toelichting Kerkbeheer

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Toelichting Diaconie

Aan de kerkleden wordt ook gevraagd om bij te dragen in de ondersteuning van armen en hulpbehoevenden dichtbij en ver weg (het diaconale doel).
De diaconie ontvangt wekelijks collecteopbrengsten en daarnaast worden van gemeenteleden regelmatig giften ontvangen.
Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning van armen dichtbij en ver weg als ook de ondersteuning van hulpbehoevenden zoals zieken, ouderen en gehandicapten.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en overige kosten.