Privacyverklaring conform AVG

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Oosterkadekerk geleverde producten en diensten en alle overeenkomsten met Oosterkadekerk.
Oosterkadekerk te Stadskanaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oosterkadekerk verwerkt uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van uw klanten, omdat u voor ons werkzaamheden verricht, middels wat voor overeenkomst dan ook, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

De persoonsgegevens die Oosterkadekerk van uzelf nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Oosterkadekerk in ieder geval en ten minste worden verwerkt,
betreffen:
· Voorletters en achternaam
· Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
· Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
· Telefoonnummer (mobiel of vast)
· E-mailadres

Verwerkt Oosterkadekerk ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende geloof of ras. Oosterkadekerk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Oosterkadekerk, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
· Om goederen en diensten bij u af te leveren
· Om betalingen te kunnen ontvangen dan wel uit te voeren
· Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze loon- en belastingaangifte

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Oosterkadekerk. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van Kleurspirit.
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Oosterkadekerk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Oosterkadekerk zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Oosterkadekerk zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij ernstige datalekken zullen wij indien noodzakelijk een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een en ander conform de guidelines meldplicht datalekken.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Oosterkadekerk verkoopt de genoemde persoonsgegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die (een deel van) uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek www.Oosterkadekerk.nl
Oosterkadekerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beveiliging
Oosterkadekerk hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Oosterkadekerk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Kleurspirit toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Kleurspirit gebruik maakt van de diensten van derden, zal Kleurspirit in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van de persoonsgegevens doet, zal Oosterkadekerk u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookiestatement

Belangrijke informatie over cookies op Oosterkadekerk.nl

Oosterkadekerk informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan Oosterkadekerk.nl kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan Oosterkadekerk.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van Oosterkadekerk.nl kan door Oosterkadekerk informatie over uw gebruik van Oosterkadekerk.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van Oosterkadekerk.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik Oosterkadekerk.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.

Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Oosterkadekerk.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) Oosterkadekerk.nl.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen. 

Privacy
Op de persoonsgegevens die Oosterkadekerk eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is ons Privacy Statement van toepassing.

Wijziging van deze Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Statement. Elke aanpassing publiceren wij op deze pagina.


Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van de persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u
contact met ons opnemen, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De privacyverklaring is opgesteld d.d. 17-08-2021